Aktuality a oznamy

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
30.03.2017

Mimoriadny termín DOD na FM sa bude konať 11.4.2017

Deň otvorených dverí (DOD) Fakulty manažmentu sa bude konať v termíne:

 • MIMORIADNY TERMÍN 11. 4. 2017 (utorok) o 10.00 hod. s predpokladaným trvaním do 12.00 hod. v aule M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)

Deň otvorených dverí bude obsahovať predovšetkým informácie o:

 • Fakulte manažmentu ojej poslaní, genéze a súčasnom stave;
 • prijímacom konaní na bakalárske štúdium bez vykonávania prijímacích skúšok – výlučne na základe výsledkov strednej školy a možnosti vykonania SCIO testu;
 • bakalárskom štúdiu („Bc.“) a študijných programoch:

  • Manažment v študijnom odbore 3.3.15 Manažment,
  • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo v študijnom odbore 8.1.1 Cestovný ruch,
  • Environmentálny manažment v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment;

 • magisterskom štúdiu („Mgr.“), o špecifickom modeli prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia a študijných programoch:

  • Manažment v študijnom odbore 3.3.15 Manažment
  • Environmentálny manažment v študijnom odbore 4.3.3. Environmentálny manažment;

 • doktorandskom  štúdiu („PhD.“) študijnom programe Manažment v študijnom odbore 3.3.15 Manažment a študijnom programe Environmentálny manažment v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment;
 • vykonávaní rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác so získaním titulu „PhDr.“ v študijnom odbore Manažment a titulu „RNDr.“ v študijnom odbore Environmentálny manažment;
 • systéme štúdia na fakulte v komparácii so systémom vysokoškolského štúdia vo vyspelej časti sveta (vo vzťahu k systému v Európskej únii a USA,...);
 • profile našich absolventov a hlavných oblastiach a predpokladoch ich uplatnenia na trhu práce a pod.;
 • ďalších dimenziách zabezpečenia štúdia (o priestorovom a materiálno-technickom, knižnično-informačnom zabezpečení, možnostiach športových aktivít, ubytovania a pod.).