Fakulta

TALENT, VZDELANIE, ÚSPECH!

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove je v súčasnosti jedinou fakultou ekonomického typu na univerzite v prešovskom kraji. Poskytuje v prešovskom kraji jediné univerzitné vzdelanie nielen v oblasti manažmentu, environmentálneho manažmentu, ale aj v oblasti turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva.

Fakulta sa úspešne a dynamicky rozvíja a má dnes jedinečné a nezastupiteľné miesto aj poslanie v štruktúre Prešovskej univerzity v Prešove aj vo vzťahu k trhu práce, zvlášť k regionálnemu trhu práce.

Pôvodné niektoré magisterské študijné špecializácie terajšej Fakulty manažmentu PU majú v Prešove vyše 25-ročnú tradíciu, už od zmeny spoločenských podmienok počas akademického roka 1989/1990.

Vďaka dynamickému rozvoju, zameranému najmä na vedecký výskum a na dosahovanie vysokých akademických štandardov (ktoré akcelerovali počas vývoja fakulty), sme dosiahli akreditáciu všetkých stupňov štúdia až po akreditovanie práv menovacích konaní univerzitných profesorov.

Vo viacerých rokoch bola Fakulta manažmentu podľa počtu prihlásených študentov najviac vyhľadávanou fakultou v rámci celého Slovenska. Je veľmi atraktívnou fakultou, čo sa prejavuje počas celej jej existencie trvalým vysokým záujmom o štúdium. Avšak tohto roku fakulta razantne ROZŠIRUJE kapacitné POČTY PRIJÍMANÝCH VŠETKÝCH ŠTUDENTOV. – A to vďaka tomu, že od 8.februára 2026 začala fakulta svoj vyučovací proces (aj výskumnú činnosť) realizovať aj v ďalšej úplne novej postavenej modernej budove Fakulty manažmentu, pritom táto budova vytvorila spoločný vzájomne prepojený komplex budov v centre mesta. Kapacity fakulty sa tým prudko zvýšili.

Za úpsledných desiatich rokov sa Fakulta manažmentu stala podľa počtu prihlásených študentov najviac vyhľadávanou fakultou v rámci celého Slovenska.

Ale súčasne veľmi významný je profil absolventov všetkých 5 našich študijných programov v 3 rôznych študijných odboroch (a to vo všetkých 3 stupňoch štúdia v dennej aj externej forme) vo vzťahu k okoliu, k spoločnosti a praxi. Štúdium vytvára vzdelanostné predpoklady, ktoré vedú v prípade osobných schopností k možnostiam uplatniť sa na trhu práce vo viacerých nasledujúcich ekonomických a manažérskych oblastiach.

Bakalárske štúdium

Bakalársky študijný program Manažment
3.3.15 Manažment
Bakalársky študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
8.1.1 Cestovný ruch
Bakalársky študijný program Environmentálny manažment
4.3.3 Environmentálny manažment

Magisterské štúdium

Magisterský ekonomický študijný program Manažment
3.3.15 Manažment
Magisterský študijný program Environmentálny manažment v dennej forme štúdia
4.3.3. Environmentálny manažment

V ekonomickom študijnom programe Manažment v študijnom odbore 3.3.15. Manažment sú študenti, na základe zvoleného bloku povinne voliteľných predmetov, orientovaní a profilovaní dominantne na jednu zo 4 oblastí, v ktorej sa budú počas štúdia hlbšie špecializovať na:

• Obchod, marketing a psychológia obchodu,
• Manažérska informatika,
• Manažment turizmu a hotelierstva,
• Manažment ľudských zdrojov.

Vo vyspelých krajinách práve hore uvedené typy vysokoškolských študijných odborov a programov, ktoré sa študujú aj na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, patria medzi tie, ktoré vytvárajú u svojich absolventov predpoklady a možnosti, aby sa títo absolventi mohli stávať katalyzátormi úspešných zmien v podnikoch aj v ďalších organizáciách. Súčasne aj aby boli schopní kvalifikovane vytvárať a rozvíjať nové ďalšie podniky (a tak aj ďalšie nové pracovné miesta).

Študijné programy ekonomického študijného odboru 3.3.15 Manažment na základe vzdelávania majú cieľ rozvíjať u študentov predpoklady pre možnosti uplatniť sa podľa svojich schopností v ekonomických oblastiach a ekonomických pozíciách a činnostiach podnikov a ďalších organizácií. Prirodzene, makroekonomické prostredie, situácia krajiny, hospodárske krízy a ďalšie pôsobenie okolia majú silný a nepopierateľný vplyv na možnosti uplatnenia sa absolventov všetkých odborov vysokých škôl a významné sú všetky atribúty a danosti absolventa ako osobnosti.

Popri bazálnom ekonomicko-manažérskom vzdelaní spolupôsobia na možnosti dosahovania rôznych manažérskych pozícií súčasne ďalšie ich schopností, daností aj skúsenosti. Cieľom a ambíciou je na báze kvalifikácie, znalostí a prejavených vlôh prispievať k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti podnikov, následne k rastu hrubého domáceho produktu krajiny a tým k zväčšovaniu zdrojov aj pre mnohé oblasti verejného sektora, ako je sociálna sféra, verejné školstvo, verejné zdravotníctvo a pod., ku zvyšovaniu blahobytu spoločnosti a kvality života jej občanov.

U absolventov študijných odborov v oblasti cestovného ruchu, zvlášť turizmu, hotelierstva, kúpeľníctva (popri dosiaľ uvedenom) je snaha rozvíjať ich predpoklady a možnosti prispievať tiež významnou mierou aj k rozvoju regiónov, aj k celkovému rozvoju v širšom kontexte ďalších naviazaných rozvíjajúcich sa oblastí služieb, ťahaných turizmom, vytvárajúcich ďalšie pracovné miesta, a prispievať tak aj k znižovaniu nezamestnanosti. S pozitívnymi implikáciami aj v raste regionálneho HDP, ako aj vo využití daností nášho regiónu. Prirodzene ide iba o časť možností uplatnenia absolventov študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo (v študijnom odbore 8.1.1 Cestovný ruch). Význam v tomto kontexte je ešte umocnený v časoch hospodárskych kríz a bezprostredného následného vývoja.

O význame environmentalistiky a o pozitívnych dôsledkoch a nevyhnutnosti environmentálneho manažmentu (vrátane environmentálneho účtovníctva a financií, environmentálneho marketingu, práva, atď.) v podmienkach konkrétnych vážnych problémov ale aj výziev firiem aj spoločnosti v tejto oblasti, aj v kontexte globalizácie povedomia a životne potrebných stratégií podnikania „environmental friendly“ a nevyhnutnosti produktov s týmito atribútmi - niet dnes pochýb.