Ponuka štúdia

Čo je možné u náš študovať?

Vďaka dynamickému rozvoju, zameranému najmä na vedecký výskum a na dosahovanie vysokých akademických štandardov (ktoré akcelerovali uvedené 2 desaťročia), sme dosiahli akreditáciu všetkých stupňov štúdia až po akreditovanie práv menovacích konaní univerzitných profesorov.

Za kľúčové determinanty považujeme kvalitu štúdia a výskumu na našej fakulte.

Ale súčasne veľmi významný je profil absolventov všetkých 5 našich študijných programov v 3 rôznych študijných odboroch (a to vo všetkých 3 stupňoch štúdia v dennej aj externej forme) vo vzťahu k okoliu, k spoločnosti a praxi.

Štúdium vytvára vzdelanostné predpoklady, ktoré vedú v prípade osobných schopností k možnostiam uplatniť sa na trhu práce vo viacerých nasledujúcich ekonomických a manažérskych oblastiach.

Výučbu v rámci študijných programov zabezpečuje 10 katedier fakulty.

Bakalárske štúdium

Ekonomický študijný program Manažment
v dennej (3-ročný) aj v externej (4-ročný) forme štúdia v študijnom odbore 3.3.15.

Ponuka špecializácií:
• obchod, marketing a psychológia obchodu,
• manažérska informatika,
• manažment turizmu a hotelierstva,
• manažment ľudských zdrojov.

U absolventov štúdium vytvára vzdelanostné predpoklady pre možnosti uplatniť sa na trhu práce v podnikoch a iných organizáciách v konkrétnych ekonomických pozíciách a ekonomických činnostiach organizácií a v prípade ďalších osobnostných a skúsenostných predpokladov aj v manažérskych oblastiach rôzneho stupňa v závislosti od týchto schopností.

Študijný program v oblasti služieb Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
v dennej (3-ročný) aj v externej (4-ročný) forme štúdia v študijnom odbore 8.1.1 Cestovný ruch.

Absolvent je pripravovaný pre uplatnenie ako kvalifikovaný odborník v oblasti cestovného ruchu, v hotelierstve a kúpeľníctve. Špecifikom absolventa je rozvíjanie vzdelanostných predpokladov a schopnosti aktívne komunikovať minimálne dvoma cudzími jazykmi, organizovať podujatia a animácie v cestovnom ruchu a aktívne sa začleniť do podnikania v cestovnom ruchu ako praktik, ako podnikateľ, alebo v pozíciách stredného manažmentu v cestovnom ruchu.

Ekonomicko - prírodovedecký študijný program Environmentálny manažment
v dennej (3-ročný) aj v externej (4-ročný) forme štúdia v prírodovednom študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment.

Absolvent je profilovaný pre možnosť uplatnenia sa, ako špecialista, environmentálny manažér, riadiaci a koordinačný pracovník v oblasti starostlivosti o životné prostredie, aj v oblastiach environmentalistiky a ekonomiky vo vzťahu k životnému prostrediu.

Magisterské štúdium

Ekonomický študijný program Manažment
v dennej (2-ročný) aj v externej (3-ročný) forme štúdia v študijnom odbore 3.3.15. Manažment, so 4 povinne voliteľnými blokmi predmetov špecializujúcich študentov na 1 z oblastí prehlbujúceho učiva.

Ponuka špecializácií:
• Obchod, marketing a psychológia obchodu,
• Manažérska informatika,
• Manažment turizmu a hotelierstva,
• Environmentálny manažment,
• Manažment ľudských zdrojov.

Ekonomicko - prírodovedecký študijný program Environmentálny manažment
v dennej (2-ročný) forme štúdia aj v externej (3-ročný) forme štúdia v študijnom odbore 4.3.3. Environmentálny manažment.

Absolvent sa v prípade oboch študíjnych programov môže uplatniť na vyšších ekonomických a manažérskych pozíciách, ale tiež vo výskume a vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách. Absolvent ovláda systém progresívneho riadenia, rozhodovania, koordinovania a kontroly zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných na riešenie environmentálnych problémov. Pozná a využíva systémy environmentálneho manažérstva a environmentálneho auditu, vyplývajúce z celosvetovo uznávaných dokumentov.

Univerzita poskytuje študentom fakulty manažmentu ďalšie výhody - na rozdiel od neuniverzitných vysokých škôl. Sú to nielen možnosti zapísať si v rámci minimálneho povinného počtu kreditov aj predmety z iných fakúlt univerzity - Filozofickej fakulty, Fakulty športu, Fakulty humanitných a prírodných vied, oboch teologických fakúlt, Fakulty zdravotníctva, Pedagogickej fakulty.

Doktorské rigorózne konanie

Na základe doktorského rigorózneho konania v ekonomickom študijnom programe Manažment v študijnom odbore 3.3.15. Manažment získa absolvent akademický titul „PhDr.“ .

Na základe doktorského rigorózneho konania v ekonomicko-prírodovedeckom študijnom programe Environmentálny manažment v študijnom odbore 4.3.3. Environmentálny manažment získa absolvent akademický titul „RNDr.“ .

Doktorandské štúdium

Doktorandský študijný program Manažment (4-ročný v dennom štúdiu a 5-ročný v externom štúdiu) v študijnom odbore 3.3.15. Manažment a program Environmentálny manažment v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment, absolvent získa akademický titul „PhD.“.

Doktorandské štúdium ponúka naša fakulta analogicky pre ktoréhokoľvek absolventa magisterského štúdia našej Fakulty manažmentu, ktorý splní kritériá pre prijatie na doktorandské štúdium.

Najvyššie vedecko-pedagogické tituly

Docentské habilitačné konanie v študijnom odbore 3.3.15. Manažment, so získaním vedecko-pedagogického titulu „Docent “.

Profesorské vymenúvacie konanie v študijnom odbore 3.3.15. Manažment, so získaním vedecko-pedagogického titulu univerzitný „Profesor“.

Denná forma štúdia

Študijný program Študijný odbor Stupeň štúdia Titul Počet rokov štúdia
Manažment 3.3.15 Manažment 1. Bc. 3
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo 8.1.1 Cestovný ruch 1. Bc. 3
Environmentálny manažment 4.3.3 Environmentálny manažment 1. Bc. 3
Manažment 3.3.15 Manažment 2. Mgr. 2
Environmentálny manažment 4.3.3 Environmentálny manažment 2. Mgr. 2
Manažment 3.3.15 Manažment 3. PhD. 4

Externá forma štúdia

Študijný program Študijný odbor Stupeň štúdia Titul Počet rokov štúdia Ročné školné v €
Manažment 3.3.15 Manažment 1. Bc. 4 590,-
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo 8.1.1 Cestovný ruch 1. Bc. 4 590,-
Environmentálny manažment 4.3.3 Environmentálny manažment 1. Bc. 4 590,-
Manažment 3.3.15 Manažment 2. Mgr. 3 690,-
Environmentálny manažment 4.3.3 Environmentálny manažment 2. Mgr. 3 690,-
Manažment 3.3.15 Manažment 3. PhD. 5 1490,-

Ako vyzeral posledný deň otvorených dverí FM? Tu je video!